Ziber Lata

  Ziber Lata  
Dibër, Republika e Maqedonisë,1250

ziber.lata@hotmail.com

+389(0)71-596-577

 

 

 

 

 

Të dhëna themelore: I lindur më 16.07.1985, në Dibër.

I punësuar në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup (me marrëdhënie të rregullt pune) dhe në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filozofik, dega Filologji Orientale (me marrëdhënie jo të rregullt pune).

I martuar, me tre fëmijë

 

 

ARSIMIMI DHE KUALIFIKIMET:

 

1999-2003 shkollimin e mesëm në shkollën e mesme islame, “Isa Beu”, Shkup.
2003-2007 i diplomuar në Fakultetin e Shkencave Islame, Shkup.
2009-2012 Studimet e shkallës së dytë (magjistraturën), të kryera në Universitetin e Evropës Juglindore, Fakulteti i Gjuhëve dhe Komunikimit, katedra e gjuhës dhe letërsisë, me temë “Orientalizmat në leksikun e gjuhës shqipe, tek letërsia e bejtexhinjve”;
2013-2016 E ka kryer doktoratën në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodij” – Shkup, Fakulteti Filologjik “Bllazhe Koneski”, me temën: “Përkthimet e Kur’anit në gjuhën shqipe – analizë gjuhësore”.
2017 Zgjidhet docent në fushën e filologjisë, gjegjësisht në gjuhë shqipe dhe në lëndën e Kur’anit

 

AFTËSI : §  Njohuri të avancuara kompjuterike (Word, PowerPoint, excel, dhe programe të tjera, si photoshop, corel, indesign etj.

§  Përvojë në mësimdhënie: i angazhuar si bashkëpunëtor në fakultetin e shkencave islame në vitin 2012, me marrëdhënie të rregullt pune, ku mbante ushtrimet e lëndës së Kuranit dhe të gjuhës arabe; gjithashtu, në vitin 2012 ka qenë i angazhuar si bashkëpunëtor i jashtëm i gjuhës arabe në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filozofik, Filologji Orientale, ku po ashtu vazhdon ende.

§  Gjuhët e zotëruara: arabishten, anglishten, maqedonishten, turqishten (vetëm lexim)

§  Përfundoi me sukses të dalluar kursin e gjuhës arabe, në institutin e “Ebu Nurit”, në Damask.

§  Të kryera dy nivele të kursit të gjuhës angleze, në organizatën për mësimin e gjuhëve të huaja “Challange”.

§  I zgjedhur si studenti më i mirë, në fakultetin e shkencave islame, në vitin akademik 2005-2006.

 

PËRVOJE PUNE: 2008/09, FSHI – Shkup.

Përvojë në mësimdhënie: i angazhuar si bashkëpunëtor në Fakultetin e Shkencave Islame në vitin 2012, me marrëdhënie të rregullt pune, ku mbante ushtrimet e lëndës së Kuranit dhe të gjuhës arabe, post të cilin vazhdon ta mbajë ende; gjithashtu, në vitin 2012 ka qenë i angazhuar si bashkëpunëtor i jashtëm i gjuhës arabe në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filozofik, Filologji Orientale, ku po ashtu vazhdon ende. Në vitin 2017 zgjidhet docent dhe tani është bartës i lëndëve të theksuara më lartë në të dy universitetet.

 

KONFERENCA: 23 nëntor 2012 “Gjuha, Letërsia dhe Kultura Shqiptare nga Pavarësia deri më sot”, me temë: “Kontributi i ulemave shqiptarë në gjuhën dhe letërsinë shqipe” e organizuar nga Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë
  18-19 tetor 2013 “Problemet socio-kulturore dhe sfidat e bashkëkohësisë”, me temë: “Një pasqyrim i qëndrimeve të orientalizmave në gjuhën shqipe”, e organizuar nga Fakulteti Filozofik, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë
  14 dhjetor 2013 “Reka dhe shqiptarët e Rekës së Epërme”, me temë: “Haxhi Vildan Faik Dibra”, e organizuar nga Universiteti i Evropës Juglindore, në Mavrovë
  10-12 shkurt 2014 “Drejtimet moderne për mësimin e gjuhës arabe si gjuhë e dytë”, me temë: “Ulja e përdorimit të fjalëve arabe në gjuhën shqipe dhe faktorët që ndikuan në to”, e organizuar nga Instituti i Linguistikës Arabe pranë Universiteti “Melik Seud”, Rijad
  26-27 dhjetor 2015 “Kurani te shqiptarët – 30 vjet nga përkthimi i Kuranit në shqip”, me temë: “ Vështirësitë stilistike në përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe”, organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame – Prishtinë
  28 tetor 2016 “Edukimi në shoqëritë me diversitet kulturor”, me temë: “Sinonimia e leksikut kuranor dhe mënyra e përkthimit në gjuhën shqipe”, organizuar nga Fakulteti Filozofik – USHT dhe universiteti “Kadri Zeka” – Gjilan
  24 nëntor 2016 “Zani i Naltë – Thesari kulturor, fetar e kombëtar”, tema: “Shumëdimensionaliteti dhe reflektimet e “Zanit të Naltë”, e organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e RM-së, Shkup
   

 

PUNIME AUTORIALE (bashkautor): “Sintaksa e gjuhës arab”, Shkup: Fakulteti i Shkencave Islame, 2012

“Monografi mbi përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe”, 2017;

“Përsiatje kuranore – surja Fatiha dhe 10 suret e fundit”, 2018;

 

 

SHKRIME TE PUBLIKUARA: §  “Kontributi i ulemave shqiptarë në gjuhën dhe letërsinë shqipe” e organizuar nga Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë

§  “Një pasqyrim i qëndrimeve të orientalizmave në gjuhën shqipe”, e organizuar nga Fakulteti Filozofik, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë

§  “Ulja e përdorimit të fjalëve arabe në gjuhën shqipe dhe faktorët që ndikuan në to”, e organizuar nga Instituti i Linguistikës Arabe pranë Universiteti “Melik Seud”, Rijad

§  Vështirësitë stilistike në përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe”, organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame – Prishtinë

§  “Shtrirja e gjuhës arabe në rajonin e Ballkanit, veçanërisht në tokat shqiptare”, e publikuar në botimin e veçantë të konferencës “Shtrirja e gjuhës arabe dhe kulturës së saj nëpër botë”, Indonezi, Universiteti i Indonezisë dhe Unioni i Mësuesve të Gjuhës arabe”, 3-5 tetor 2013, (i botuar më 2014).

§  “Orientalizmat dhe depërtimi i tyre në gjuhën shqipe nga gjuhët perëndimore”, në “Përmbledhje Punimesh – III-, botuar nga Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup

§  “Veçoritë e përgjithshme gjuhësore të tekstit kuranor në gjuhën arabe”, në “Përmbledhje punimesh”, Viti 2016, volumi I,

§  “Dhuntitë e Agjërimit”, publikuar në revistën e BFI-së “Hëna e re”,

 

PËRKTHYES

(nga gjuha arabe):

§  “Kelileja dhe Dimneja – dy çakejtë”. Shkup, Logos-A, 2015

§  “Kjo është feja jonë”, Dibër, 2008;

  • “Tregimet e të Udhëzuarve”, Shkup, 2007. Me grup përkthyesish.

 

 

REFERENCA: §  Sipas kërkesës