Orari i provimeve me Komision (IV), viti Akademik 2017/’18 – Semestri dimror

Nr Emri i lëndës Ligjëruesit Sem. Ora Data Vendi
01 Gjuhë Shqipe I Prof. Dr. Muhamed Mustafa

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Doc. Dr. Ziber Lata

I 10:30 03.09.2018 K – 32
02 Informatik I Prof. Dr. Shaban Sulejmani

Doc. Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Ismet Osmani

I 04.09.2018 K – 33
03 Gjuhë angleze I Prof. Dr. Muhamed Mustafa Prof. Dr. Ismet Osmani

Prof. Dr. Mensur Nuredini

I 05.09.2018 K – 33
04 Historia e së Drejtës Islame I Prof. Dr. Mensur Nuredini

Dr. Taxhudin Bislimi

Prof. Dr. Shaban Sulejmani

I 06.09.2018 K – 27
05 Shkenca e Kelamit Prof. Dr. Hasan Xhilo

Prof. Dr. Bejadin Ameti

Prof. Dr. Faredin Ebibi

I 13.09.2018 K – 28
06 Fonetika dhe Morfologjia e gjuhës arabe Prof. Dr. Naser Ramadani

Doc. Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

I 14.09.2018 K – 31
07 Gjuhë Maqedone Prof. Dr. Muhamed Mustafa

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Prof. Dr. Mensur Nuredini

III  

03.09.2018

 

K – 32

08 Psikologji Prof. Dr. Naser Ramadani

Prof. Dr. Hasan Xhillo

Prof. Dr. Muhamed Mustafa

III  

04.09.2018

 

K – 06

09 Studime komperative të religjioneve Doc. Dr. Nasir Huseini

Prof. Dr. Mensur Nuredini

Prof. Dr. Bejadin Ameti

III  

05.09.2018

 

K – 28

10 Usuli Fikhi Prof. Dr. Naser Ramadani

Doc.  Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Shaban Sulejmani

III 06.09.2018  

K – 27

11 Shkolla hershme e Kelamit Prof. Dr. Hasan Xhilo

Prof. Dr. Bejadin Ameti

Prof. Dr. Faredin Ebibi

III .. 13.09.2018  

K – 28

12 Sintaksa dhe konverzacioni i gjuhës arabe I Prof. Dr. Naser Ramadani

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Prof. Dr. Muhamed Mustafa

III 14.09.2018  

K – 31

13 Gjuhë Maqedone I Prof. Dr. Muhamed Mustafa

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Prof. Dr. Mensur Nuredini

III  

03.09.2018

K – 32
14 Hadith III          Dr. Taxhudin Bislimi

Doc. Dr. Hasan Xhilo

Prof. Dr. Faredin Ebibi

III  

04.09.2018

K – 27
15 Gjuhë angleze III Prof. Dr. Muhamed Mustafa Prof. Dr. Ismet Osmani

Prof. Dr. Mensur Nuredini

III  

05.09.2018

 

K – 33

 

16 E drejta familjare Islame I Prof. Dr. Naser Ramadani

Dr. Taxhudin Bislimi

Prof. Dr. Mensur Nuredini

III  

06.09.2018

 

K – 29

17 Kur’an Kerim III Prof. Dr. Abdulxhemil Nesimi Prof. Dr. Faredin Ebibi

Doc. Dr. Ziber Lata

III  

10.09.2018

K – 26
18 Tefsir III Doc. Dr. Abaz Jahja

Doc. Dr. Ziber Lata

Doc.  Dr. Nasir Huseini

III  

12.09.2018

K – 26
19 Akaid III Prof. Dr. Hasan Xhilo

Prof. Dr. Bejadin Ameti

Prof. Dr. Faredin Ebibi

III  

13.09.2018

K – 28
20 Gjuhë arabe III Prof. Dr. Naser Ramadani    Doc. Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

III  

14.09.2018

K – 31
21 Gjuhë Osmane Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Prof. Dr. Ismet Osmani

Prof. Dr. Muhamed Mustafa

V  

03.09.2018

 

K – 32

22 Metodologjia e studiusve të Hadithit          Dr.Taxhudin Bislimi

Doc. Dr. Hasan Xhilo

Prof. Dr. Faredin Ebibi

V  

04.09.2018

 

K – 27

23 E drejta familjare Islame Prof. Dr. Naser Ramadani

Dr. Taxhudin Bislimi

Prof. Dr. Bejadin Ameti

V  

06.09.2018

 

K – 29

24 Kur/an dhe texhvid Prof.  Dr. Abdulxhemil Nesimi Prof. Dr. Faredin Ebibi

Doc. Dr. Ziber Lata

V  

10.09.2018

 

K – 26

25 Hyreje në shkencën e Tefsirit Doc. Dr. Abaz Jahja

Doc. Dr. Ziber Lata

Doc.  Dr. Nasir Huseini

V  

12.09.2018

 

K – 26

26 Pedagogji Prof. Dr. Qufli Osmani

Doc. Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Muhamed Mustafa

V  

14.09.2018

 

K – 31

27 Gjuhë turke – osmane II Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Prof. Dr. Ismet Osmani

Prof. Dr. Muhamed Mustafa

V  

03.09.2018

K – 32
28 Studimi komperativ I feve Doc. Dr. Nasir Huseini

Prof. Dr. Mensur Nuredini

Prof. Dr. Bejadin Ameti

V  

05.09.2018

K – 30
29 E drejta e vakëfit dhe trashigimisë Islame Prof. Dr. Naser Ramadani

Dr. Taxhudin Bislimi

Prof. Dr. Bejadin Ameti

V  

06.09.2018

K – 29
30 Kur’an Kerim V Prof.  Dr. Abdulxhemil Nesimi Prof. Dr. Faredin Ebibi

Doc. Dr. Ziber Lata

V  

10.09.2018

K – 26
31 Tefsir V Doc. Dr. Abaz Jahja

Doc. Dr. Ziber Lata

Doc. Dr. Nasir Huseini

V  

12.09.2018

K – 26
32 Qytetrim Islam I Prof. Dr. Hasan Xhilo

Doc. Dr. Nasir Huseini

Prof. Dr. Mensur Nuredini

V  

13.09.2018

K – 30
33 Gjuhë arabe V Prof. Dr. Muhamed Mustafa Doc. Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

V  

14.09.2018

K – 31
34 Gjuhë turke – osmane IV Prof. Dr. Jusuf Mustafai

Prof. Dr. Ismet Osmani

Prof. Dr. Muhamed Mustafa

 

VII  

03.09.2018

K – 32
35 Informatikë I Prof. Dr. Shaban Sulejmani

Prof. Dr. Ismet Osmani

Doc. Dr. Ziber Lata

VII  

04.09.2018

K – 33
36 Filozofi Islame I Doc. Dr. Nasir Huseini

Prof. Dr. Bejadin Ameti

Prof. Dr. Mensur Nuredini

VII  

05.09.2018

K – 30
37 Usulul-l-fikhi I Prof. Dr. Naser Ramadani

Doc.  Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Shaban Sulejmani

VII  

06.09.2018

K – 27
38 Kur’an Kerim VII Prof.  Dr. Abdulxhemil Nesimi Prof. Dr. Faredin Ebibi

Doc. Dr. Ziber Lata

VII  

10.09.2018

K – 26
39 E drejta civile Islame Prof. Dr. Naser Ramadani

Dr. Taxhudin Bislimi

Prof. Dr. Bejadin Ameti

VII  

12.09.2018

 

K – 29

40 Orientalistika dhe Orientalistët Prof. Dr. Hasan Xhilo

Doc. Dr. Nasir Huseini

Prof. Dr. Mensur Nuredini

VII  

13.09.2018

 

K – 30

41 Gjuhë arabe VII Prof. Dr. Muhamed Mustafa Doc. Dr. Ziber Lata

Prof. Dr. Jusuf Mustafai

VII  

14.09.2018

K – 31

VËREJTJE:

  1. Paraqitja e provimeve me Komision (IV), për vitin Akademik 2017/2018, për lëndët e semestrit dimrorë fillon prej datës 27 (e hënë) 2018 deri më 31 Gusht (e premte) 2018.
  2. Provimet me Komision (IV), do të fillojnë prej datës 03 Shtator  (e hënë) dhe do të vazhdojnë deri më 14 Shtator (e premte) 2018.
  3. Paraqitja në provimet e parapara në bazë të Planit dhe Programit mësimor të Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup, të drejtë paraqitjes së provimeve, kanë vetëm studentët, të cilët e kanë regjistruar vitin Akademik 2017/2018 dhe që kanë verifikuar semestrin.
  4. Paraqitja e provimeve bëhet me indeks.
  5. Pagesa e një provimi në tërësi paguhet 1.200 den.
  6. Në provim, fletëparaqitja dhe indeksi janë të obligueshme.
  7. Provimet e parapara do të mbahen në lokalet e FSHI-së në ora 10.30.