Muhamed Mustafi

CV – Të dhëna biografike dhe shkencore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhamed Mustafi

Vendlindja Теtovë, Maqedoni
Vendbanimi Tetovë, Maqedoni
Email meti.mkd@gmail.com
Niveli i arsimit Doktor i Filologjisë
Titulli shkencor Profesor inordinar i gjuhës shqipe dhe fonetikës e

morfologjisë së gjuhës arabe.

Vendi dhe viti i përfundimit të

arsimit në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë:

Arsimi Viti Institucioni
Fakulteti në

filologji

1991 Universiteti i Damaskut në Siri,

Fakulteti i gjuhës dhe letërsisë arabe

Magjistratura në

filologji

2009 Universiteti Shtetëror i Tetovës,

Fakulteti filologjik.

Doktoratura në

filologji

2010 Universiteti Shën Qirili dhe

Metodi, Fakulteti filologjik

Blazhe Koneski, Shkup

Departamenti, lënda dhe fusha e

studimit – magjistratura

Departamenti Lënda Fusha
Filologji Letërsia e

Bejtexhinjve ( në gjuhën arabo- osmane )

Elementet

gjuhësore orientale në poezinë e bejtexhinjve

Departamenti, lënda dhe fusha e

studimit – doktoratura

Filologji Letërsia e

Bejtexhinjve ( në gjuhën arabo- osmane )

Mendimet

pedagogjiko – filozofike të bejtexhinjve

Institucioni dhe vendi i punës Institucioni Titulli
Fakulteti i Shkencave Islame

Shkup

Profesor inordinar i gjuhës

shqipe dhe fonetikës e morfologjisë së gjuhës arabe

 

 

Lëndët e ciklit të parë, të dytë dhe të tretë
Lëndët e ciklit të parë
Nr. Lënda Programi studimor/ institucioni
1. Fonetika dhe morfologjia e gjuhës arabe Studime Islame – FSHI
2. Ushtrime
3. Morfologjia e gjuhës arabe Studime Islame – FSHI
4. Ushtrime

 

 

 

Përvoja në punë
1.Referent i bibliotekës Rexhep Voka në Muftininë e Tetovës, 1993-1997
2.Përkthes zyrtar i gjuhës arabe në Gjykatën Themelore në Tetovë prej viti 1994
3.Sekretar i Shoqatës së Ulemave në Tetovë, 1994-1997
4.Sekretar i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup,1997-2000
5.Ligjërues i gjuhës angleze me honorar në FSHI, 1997/1998 dhe 1998/99
6.Ligjërues i gjuhës arabe  ( sintaksa ) në FSHI,  1999/2000
7.Drejtor i Medreses Isa Beu në Shkup, 2000-2006
8.Ligjërues i gjuhëas arabe  (fonetikë dhe morfologji) në FSHI prej nëntorit të vitit 2006
9. Zgjidhet asistent i gjuhës arabe me datën  17.11.2009 nga Këshilli Mësimor–Shkencor i FSHI-së.
10. Zgjidhet docent  i gjuhës arabe me datën  25.06.2012 nga Këshilli Mësimor–Shkencor i FSHI-së.
11. Ligjërues i gjuhës arabe ( sintaksë ) në vitin akademik 2016/17.
12. Akreditohet me licencë për mentorim në ciklin e dytë të studimeve  – master  me vendim të

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë  Nr. 1409-81/2 me datën  12.07.2017

13.  Zgjidhet profesor inordinar i gjuhës shqipe dhe fonetikës e morfologjisë së gjuhës arabe në

Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup në  bazë të vendimit të Këshillit Mësimor-Shkencor me datën 24.08.2017

Shkathtësitë gjuhësore
1. Shqip 4. Anglisht
2. Maqedonisht 5. Sërbisht
3. Arabisht 6. Frengjisht
Aktiviteti sportiv
1.   Diplomë ndërkombëtare në Karate – Shotokan –brezi i zi, DAN-IV, JKS Kagawa Shoto

Organization, Tokyo, Japan and  JKS Macedonia, Shkup  me datën 23.05.2017.

 

Anëtar i këshillit redaktues të revistave vendore dhe ndërkombëtare

 1. Përmbledhje punimesh, Revistë shkencore interdiciplinare islame, Volume I, 2016, ISSN 1857-9574, Fakulteti i Shekencave Islame, Shkup.
 2. 2. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, 2016, ISSN 2310-5720

East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

 1. 3. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, N1, 2017, ISSN

2310-5720 East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

 1. 4. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, Nо. 2, 2017, ISSN

2310-5720 East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

 1. 5. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, Nо. 3, 2017, ISSN

2310-5720 East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

 1. 6. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, Nо. 1, 2018, ISSN

2310-5720 East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

 1. 7. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, Nо. 2,  2018, ISSN

2310-5720 East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

Premier Publishing s.r.o. (Austria-Czech Republic)

 1. 8. European Journal of Literature and Linguistcs, member of the editorial board, Nо. 3,  2018, ISSN

2310-5720 East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria

Premier Publishing s.r.o. (Austria-Czech Republic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anëtar i këshillit organizativ të konferencave ndërkombëtare

 1. 1. Member of Organizing Committee of XIV European Conference on Languages, Literature and Lingustics, 10 February 2017, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austri
 2. 2. Member of Organizing Committee of XV European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 10 May 2017, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austri
 3. 3. Member of Organizing Committee of II European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 10 November 2017, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, Premier Publishing, Scientific publishing in Austri
 4. 4. Member of Organizing Committee of III European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 10 February 2018, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, Premier Publishing, Scientific publishing in Austri
 5. 5. Member of Organizing Committee of  IV International Conference on Literature and Linguistics

“The future of Language”, May 10, 2018,  Premier Publishing s.r.o,  Berlin, Germany.

 1. 6. Member of Organizing Committee of  V International Conference on Literature and Linguistics “The future of Language”, August  10, 2018,  Premier Publishing r.o,  Berlin, Germany.

 

 

Diplomë Nderi  (Diploma of Honor)
Diplomë nderi për të vërtetuar kualitetin akademik të artikullit, që është botuar në revistën

shkencore europjane: The European Journal of Humanities and Social Sciences 1 2018,  (Diploma of Honor for the published article in the European Journal of Humanities 1 2018,  to confirm  high academic qualifications of the author, 08.02.2018, Vienna, Austria.).

Punime relevante shkencore vendore dhe ndërkombëtare në gjuhën shqipe dhe angleze
1.   Muhamed Mustafi, Mënyra e të kuptuarit të qytetërimit islam, Hyrje në kulturën islame dhe

qytetërimin islam, Asan Xhilo, f. 121, Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup dhe Centar za

Napredne Studije, Sarajevo, 2013.

2.   Muhamed Mustafi, Reflection on Muhamed Iqbal’s Islamic religious thought, Indian Journal of secularism, Vol. 20, No. 2, July-september, 2016, P. 29-33, Centre for Study of Sociaty and Secularism, Mumbai, India. ISSN 2277-5501.

3.   Muhamed Mustafi, Islamic concept of dialogue, Austrian Journal of Humanities and social sciences, September-October, No. 9-10 2016, P. 41-43, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, ISSN 2310-5593.

4.   Muhamed Mustafi, Njeriu dhe mendimi islam, Përmbledhje punimesh, Revistë shkencore inderdiciplinare islame, f. 49, Vol. I, 2016, Shkup, ISSN 1857-9574.

5.   Muhamed Mustafi, Funksionalizmi i mendimit islam, Revista shkencore dhe kulturore Zani i Naltë,

Nr. 17, F. 5, (170), 2016, Tiranë, ISSN 2305-655X.

6.   Muhamed Mustafi, Oriental linguistic elements in Albanian Baytajean creativity, European Journal of Literature and Linguistics,  No. 1, 2017 , P. 35-37, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, ISSN 2310-5720.

7.   Muhamed Mustafi, Albanian Literature written in the Arabic Alphabet, No. 1990978, Journal of Arabic Language, Literature & Culture, Vol. 2,  No. 1, pp. 5-8, published online: 22 February 2017, New York, USA www.sciencepublishinggroup.com/j/allc            DOI: 10.11648/j.allc20170201.12

8.   Muhamed Mustafi, Quranic influence on Baytajean poetic language, European Sciences review, Scientific journal, No. 1 – 2,  2017 (January – February), P. 259-260, East-West Association for advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, ISSN 2310-5577.

9.    Muhamed Mustafi, Characteristics of the baytajies, European Journal of Humanities and Social Sciences, No. 1. 2018, P. 51-53, East-West Association for advanced Studies and Higher Education and Premiere Publishing, Vienna, Austria, ISSN 2414-2344.

10.  Muhamed mustafi & Argetim Saliu, Notion and status of indipendent regulatorz agencies in the Republic of Macedonia, International Refereed Scientific Journal Vision, Gostivar, Macedonia, March 2018, Pg. 53-64, Volume 3, Issue 1, ISSN 2545 – 4323   and   ISSN 2545 – 4331.

 

 

 

Libër i botuar me recenzim në gjuhën shqipe – monografi

1.   Muhamed Mustafi  , Monografi për nocionin arabo-osman të bejtexhinjëve, Recenzues: Prof. Dr.

Avzi Mustafa dhe Doc. Dr. Ismet Osmani,  Alma grafika, Shkup, 2016, ISBN 979-608-4733-20-1.

 

Libër i botuar me recenzim në gjuhën angleze – monografi (In English)

1.   Muhamed Mustafi, Monograph on Arabic  – Ottoman Notions of Baytajies, Lambert

Academic Publishing, Latvia, Germany and Mauritius, 2018, ISBN 978-613-7-37865-6.

 

Konferenca, simpoziume dhe kongrese vendore dhe ndërkombëtare

Nr. Autor Titulli Viti dhe vendi
1. Muhamed Mustafi Functionalism of Islamic thought, ( Poster )

Qf-arc-d-13-00075, ARC’13,Qatar Annual

Research Conference, QScience Connect

2013, Doha, Qatar
2. Muhamed Mustafi Konferencë shkencore ndërkombëtare Shteti

juridik dhe demokracia, Koncepti i Farabiut mbi shtetin politik, USHT, Tetovë.

2014, Tetovë,

Maqedoni

3. Muhamed Mustafi Islamization of thinking, ( Poster ) Qatar

Foundation Annual Research Conference,1168, ARC’16, QScience connect ( accepted )

2016, Doha, Qatar
4. Muhamed Mustafi Simpoziumi shkencor “Daveti bashkëkohor

islam dhe perspektiva”, Misioni objektiv i thirrësit në Islam, BFI, Shkup

2016, Shkup,

Maqedoni

5. Muhamed Mustafi Second JKS Seminar Masao Kagawa Shihan

Summer International Camp-2016 Ohrid

2016, Ohrid,

Macedonia

6. Muhamed Mustafi Konferenca shkencore Revista Dituria

islame, tri dekada jetë, punë, sfida dhe suksese, Ndikimi i fjalës së shkruar në formimin e mendimit islam nëpërmes revistës Dituria Islame.

Prishtinë, 18-20

nëntor 2016

7. Muhamed Mustafi 13-th European International Conference on

languages, literature and linguistics, Arabian classic linguists on arabic language,  East- West Association for advanced Studies and Higher Education.

Vienna, Austria, 23

November 2016

8 Muhamed Mustafi I International Congress on History,

Sociology and Philsophy, paper: Baytajies and mystical Devine Love, East-West Association for advanced Studies and Higher Education.

Vienna,

Austria, 15 January

2017

 

 

 

9

 

Muhamed Mustafi

 

XII International Symposium on Humanities and Social sciences in Europe-Acchievments and perspectives, paper: Social impact of Baytajies, East-West Association for advanced Studies and Higher Education.

 

Vienna, Austria, 26

January 2017

10 Muhamed Mustafi XIV European Conference on Languages,

Literature and Linguistics, Arabic mystical expressions in Baytajean language, East- West Association for advanced Studies and Higher Education.

Vienna, Austria, 10

February 2017

 

11

 

Muhamed Mustafi

 

XIV European Conference on Education and Applied Psychology, Baytajean thoughts of education, East-West Association for advanced Studies and Higher Education.

 

Vienna, Austria, 15

February 2017

12. Muhamed Mustafi Konferenca shkencore Medresja Aaludin e

Prishtinës – 65 vjet në

shërbim të arsimit fetar dhe kombëtar, 19 maj

2017, Prishtinë me temën

Roli institucionla e mdereses Alaudin në mbrojtjen e gjuhës së vlerave

fetare.

Prishtinë, Kosovë

17 – 19 Maj 2017

13. Muhamed Mustafi

Argëtim Saliu

3 rd International Congress on Economics

and Business, ICEB’17, Muhamed Mustafi and Argëtim Saliu, “Notion And Status Of İndependent Regulatory Agencies In The Republic Of Macedonia” 19-23 May 2017

Novi Sad, Serbia

Novi Sad, Serbia

23 Maj 2017

14. Muhamed Mustafi XVIII Traditional Karate Camp  Ohrid

International Karate Training sessions JKS Macedonia, 22-29 July 2017.

Ohrid, Macedonia

22 – 29 July 2017

15. Muhamed Mustafi III European Conference on Languages,

Literature and Linguistics “The future of Language”, Patriotic expressions of Baytajies, East-West Association for advanced Studies and Higher Education and Premiere Publishing, 10 February 2018.

Vienna, Austria

10 February 2018

16. Muhamed Mustafi XIX Traditional Karate Camp  Ohrid

International Karate Training sessions JKS, Macedonia, 14 July 2018.

Ohrid, Macedonia

14 July 2018

 

 

 

Artikuj të botuar në përmbledhje/botime të punimeve shkencore/profesionale me këshill redaktues ndërkombëtar

1. Muhamed Mustafi Arabian classic linguists on Arabic language,

The Thirteenth European Conference on languages, literature and linguistics, 23 November

2016, published by East-West Association for advanced Studies and Higher Education. ISBN-13  979-3-903115-61-3

ISBN-10  3-903115-61-4

Vienna, 2016

Austria.

Pages: 13 – 16.

2. Muhamed Mustafi Baytajies and Mystical Devine love, The first

International Congress on History, Sociology and Philosophy, 15 January 2017, published by East- West Association for advanced Studies and Higher Education.

ISBN-13  978-3-903115-69-9

ISBN-10  3-903115-69-1

Vienna, 2017

Austria.

Pages: 58 – 62.

3. Muhamed Mustafi Social impact of Baytajies, Humanities and

Social Sciences in Europe: Achievements and

Perspectives, 12-th International Symposium, 26

January 2017, published by East-West Association for advanced Studies and Higher Education.

ISBN-13  978-3-903115-72-9

ISBN-10  3-903115-72-0

Vienna, 2017

Austria.

Pages: 66 – 69.

4. Muhamed Mustafi Arabic mystical expressions in Baytajean

language, The fourteenth European  Conference on Languages, Literature and Linguistics, 10

February 2017, published by East-West Association for advanced Studies and Higher Education.

ISBN-13  978-3-903115-74-3

ISBN-10  3-903115-74-6

Vienna, 2017

Austria.

Pages: 23 – 26

5. Muhamed Mustafi Baytajean thoughts of education, The fourteenth

European Conference on Education and Applied Psychology, 15 February 2017, published by East-West Association for advanced Studies and Higher Education.

ISBN-13  978-3-903115-75-0

ISBN-10  3-903115-75-4

Vienna, 2017

Austria.

Pages: 41 – 44

 

 

6. Muhamed Mustafi  

Patriotic expressions of Baytajies,

 

III  European  Conference on Languages, Literature and Linguistics “The future of Language”, 10 February 2018, East-West Association for advanced Studies and Higher Education and Premiere Publishing.

 

ISBN–13 978-3-903197-82-4

ISBN–10 3-903197-82-3

Vienna, 2018

Austria

Pages: 23 – 26

 

 

 

 

Libra të përkthyer nga gjuha arabe në gjuhën shqipe ( gjatë pesë viteve të fundit )

Nr. Autor Titulli Botues / viti
1. Mustafa Shek’a Sektet në Islam

 

ISBN 978-9989-57-833-5.

Veb print, Skopje,

2012

2. Vahid Abdusselam

Bali

Mbrojtja më e mire nga sihiri dhe syri i keq

ISBN 978-608-4800-13-2.

Luma, Tetovë

2016

3. Mustafa

Muhammed

Shek’a

Thelbi i Islamit (The Esence of Islam)

978-608-65905-3-6

Sh.K.H. Lexo

Tetovë, 2018

 

 

 

Përkthime i punimeve dhe artikujve nga gjuha angleze, frenge , boshnjake dhe arabe në gjuhën shqipe si dhe përkthime nga gjuha shqipe në gjuhën angleze

Përkthimi i apstrakteve prej gjuhës shqipe në gjuhën angleze
Përmbledhje punimesh, Fakulteti i Shkencave Islame,  Revistë shkencore inderdiciplinare islame,

Vol. I, 2016, Shkup, ISSN 1857-9574.

Artikull  i përkthyer nga gjuha frenge në gjuhën shqipe
Tahar Gaid, Kontributi i Islamit në rilindjen e mendimit evropjan, ( Наслов на оригиналот :

Contribution de l’Islam à la renaissance de la pensée européenne par Tahar Gaid ), Revista kulturore informative islame Hëna e Re, XXIX, Nr. 303. Dhjetor 2016, Shkup, ISSN 16579260.

 

 

Artikull  i përkthyer nga gjuha boshnjake në gjuhën shqipe
Dr. Mersada Agiviç, Kintributi i kulturës islame në zhvillimin e qytetërimit evropjan,  Revista

kulturore informative islame Hëna e Re, XXIX, Nr. 308. Maj 2017, Shkup, ISSN 16579260.

Artikull  i përkthyer nga gjuha arabe në gjuhën shqipe
1.Dr. Hajredin Hoxha, Islamizimi i shkencave humane dhe shoqërore nga disa këndvështrime,

Revista kulturore informative islame Hëna e Re, XXX, Nr. 309. Qershor 2017, Shkup, ISSN

16579260,

 

2. Dr. Hajredin Hoxha, Qëllimi i projektit “Islamizim o diturive”, “islamizim i shkencave”, Revista kulturore informative islame Hëna e Re, XXX, Nr. 311, Gusht 2017, Shkup, ISSN 16579260, f. 19.

 

3. Dr. Hajredin Hoxha, Burimet e diturisë te perendimorët,Revista kulturore informative islame

Hëna e Re, XXX, Nr. 312, Shtator 2017, Shkup, ISSN 16579260, f. 27.

 

Artikuj të botuar në revistën edukativo – arsimore ETIKA, Shkodër, Shqipëri, ISSN 2227-3611

 

3. Muhamed

Mustafi

Funksionalizmi i mendimit islam Etika, reviste edukativo-arsimore,

Shkodër, Shqipëri, shtator 2014, VIII-

78, f. 47

4. Muhamed

Mustafi

Islamizimi i  të menduarit Etika, reviste edukativo-arsimore,

Shkodër, Shqipëri,  tetor 2015,  91, f.

46

5. Muhamed

Mustafi

Misioni objektiv i thirrësit në Islam Etika, reviste edukativo-arsimore,

Shkodër, Shqipëri,  maj  2016, Nr. 98, f. 48

 

Artikuj të botuar në revistën kulturore informative islame Hëna e Re, të botuar në

Bashkësinë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, Shkup, ISSN 18574280

 

1.Muhamed Mustafi Funksionalizmi i mendimit islam Hëna e Re,XXVIII, Nr. 280, Janar 2015,

BFI, Shkup

2.Muhamed Mustafi Mbi ripërtrirjen ikballiane të

mendimit islam

Hëna e Re,XXVIII, Nr. 282, Mars 2015,

BFI, Shkup

3.Muhamed Mustafi Koncepti i Farabiut mbi shtetin politik Hëna e Re,XXVIII, Nr. 283, Prill 2015,

BFI, Shkup,

4.Muhamed Mustafi Personaliteti i njeriut dhe agjërimi Hëna e Re,XXVIII,Nr.285,Qershor 2015,

BFI, Shkup,

5.Muhamed Mustafi Gjuhëtarët myslimanë dhe gjuha Hëna e Re,XXVIII,Nr.286, Korrik 2015,

BFI, Shkup,

6.Muhamed Mustafi Mendimet etike të bejtexhinjve Hëna e Re,XXVIII,Nr.291,Dhjetor 2015,

BFI, Shkup,

7.Muhamed Mustafi Fjala dhe agjërimi Hëna e Re,XXIX, Nr. 296, Maj 2016,

BFI, Shkup,

8.Muhamed Mustafi Mendja e njeriut dhe Islami Hëna e Re,XXIX, Nr. 298, Korrik 2016,

Shkup

9. Muhamed Mustafi Studimi fonetik i gjuhës arabe Hëna e Re, XXIX, Nr. 302. Nëntor 2016,

Shkup

10.Muhamed Mustafi Mendimet e bejtexhinjëve mbi

arsimin

Hëna e Re, XXIX, Nr. 303. Dhjetor

2016, Shkup

11. Muhamed Mustafi Agjërimi në mes ngecjes dhe ecjes Hëna e Re, XXX, Nr. 308. Maj 2017,

Shkup

 

 

 

Aktivitete shkencore para vitit 2012
Konferenca, simpoziume dhe seminare vendore dhe ndërkombëtare
 

–    Konferenca ndërkonfesionale ndërkombëtare, Stamboll, 1994

–    Seminar ndërkonfesional  ne Tripoli, Libi 1995

 

–    Seminari ndërkombëtar fetar në Strugë, 1996

–    Seminar ndërkonfesional ushtarak i NATO-s, ne organizim te Ambasades Amerikane ne Shkup,  Shtutgart, Gjermani,1997

–    Konferencë ndërkonfesionale në Budapest, Hungari

–    Konferenca ndërkombëtare fetare për paqe dhe tolerance, Nju Jork, 2001

–    Konference për formimin e besimit ne mes kishave dhe komuniteteve fetare të

Maqedonise nëpërmes dialogut, Shkup, 2002

 

 

Aktivitete shkencore

 

Libra në gjuhën shqipe:

 

 1. Muhamed Mustafa, Mendimet filozofike e politike të Dr.Muhamed Ikballit, BFI, Shkup,

1994

 1. Muhamed Mustafa, Shqyrtime filozofike islame, Rumi, 1997

 

 

 

Libra të përkthyer nga gjuha angleze në gjuhën shqipe:

 

 1. Muhammmed Atiye El_Ibrishi, Edukata ne Islam,Shkup, 1992
 2. Mahmud Seid Muhammed, Islami denon diskriminimin racor,Tetovë,1994
 3. Murteza Mutahhari, Etika gjinore ne Islam dhe në botën perendimore,Rumi,1993 ( përkthim i përbashkët me Vullnet Poshkën).
 4. Murteza Mutahhari, Qëllimi i jetes, Rumi, Tetovë,1995

 

 

 

Libra të përkthyer nga gjuha arabe në gjuhën shqipe:

 

 

 

 1. Ibën Rushdi,Trakatati i konfirmimit të relacionitmes filozofisë dhe sheriatit, 1993
 2. Dr Mustafa Sibai, Filozofia e agjerimit,1994
 3. Ahmed Shohan, Biografia e kater hulefai rashidineve,
 4. Jusuf Kardavi,Hallalli dhe harami ne islam, 1997
 5. Dr.Taha Xhabir Ulvani, Kriza e mendimit bashkekohor,1997
 6. Dr.Taha Xhabir Ulvani,Kultura e dialogut ne Islam, 1991,2000
 7. Dr Sejjid Muhammed Diken,Studime mbi historine e pushtetit osman, 1994 ( në bashkëpunim me prof. Nuredin Ahmedin )
 8. Taha Mudevver, Islami gjate shekujve te fundit ne Andaluzi dhe ne përandorine osmane,1995
 9. Mr.Shaqir Idrizi, Doktrina hanefite ne raport me doktrinat Sufiste ne Maqedoni, 2006
 10. Mr. Zekerija Bajrami, Ceshtjet kelamistike te Fahruddin Raziut ne vepren “Mealim”, Shkup

2007

 1. Dr. Zekerija Bajrami, Laicizmi dhe Islami, Shkup,2007
 2. Dr. Salah Savi, Akideja e Tahaviut , Shkup,2010
 3. Dr. Hajredin Hoxha, Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare”, Cabej,Tetovë, 2010
 4. Abdullah Muhamed Abdulmu’ti, Si të bëhesh prind i suksesshëm, Cabej,Tetovë,2011.

 

 

Artikuj të botuar në revistën Hëna e Re gjatë viteve 1992 – 1995

 

 

A.Artikuj në gjuhën shqipe:

 

 

1.Muhamed Mustafa, Orientalizmi dhe orientalistet, Hëna e Re,BFI,janar 1992,V/34,f.6

2.Muhamed Mustafa,Studimi komparativ i Omer Farruhit, Hëna e Re,BFI,shkurt,    1992,V/35,f.14.

3.Muhamed Mustafa,Ndikimi i filozofise islame ne ate evropjane,Hëna e Re,BFI, maj

1992,V/38,f.16; V/39,f.16; v/40-41,f.16.

4.Muhamed Mustafa,Muhamed Ikballi,përtrires i ndienjave islame, Hëna e Re,BFI,dhjetor

1992,V/45,f.20

5.Muhamed Mustafa, Enciklopedia e pare islame, Hëna e Re, BFI,tetor 1993,VII/63,f.22

6.Muhamed Mustafa, Enciklopedistet Ihvanus-safa, Hëna e Re,BFI,dhjetor 1993,VII/67-68,f.16.

 1. Muhamed Mustafa,Kadianizmi, Hëna e Re,BFI,maj 1995,IX/100,f.20

8.Muhamed Mustafa, Esenca e qyteterimit islam, Hëna e Re,BFI,janar 1996,IX/114,f.21

9.Muhamed Mustafa, Iben Sina, Hëna e Re, tetor 1996,X/124,f.19.

10.Muhamed Mustafa, Mbi historine e mendimit islam, Hëna e Re,nentor 1997,XI/1997,f.4

 

 

 1. Artikuj të përkthyer nga anglishtja:

 

 

 1. Muhamed Atiya Al Ibrishi, Gruaja ne mesjete,Hëna e Re,BFI,prill 1992,V/37,f.9
 2. T.J.de Boer,Arabet dhe filozofia e krishtere ne mesjete,Hëna e Re,BFI,tetor 1992,V/43,f.16.

3.Osman Emin,Xhuvenjizmi-filozofia e brendesise,Hëna e Re,BFI,janar 1993,VI/46,f.16;V/47.f.16.

 

 

 1. Artikuj të përkthyer nga arabishtja:

 

 

1.Hal-laxhi, Prelogomene ne te kuptuarit,Hëna e Re,BFI,mars 1992,V/36,f.16

2.Esad Ali, Nje lexim i ri i tekstit te Hal-laxhit,Hëna e Re,BFI,prill 1992,V/37,f.16

3.Umer Farruhi, Misionarizmi i krishter dhe muslimanja,Hëna e Re,BFI,qershor 1992,V/38,f.13.

4.Nasirud-din Dinije,Arabeska-arti islam,Hëna e Re,prill 1993,VII/51,f.19.

5.Shauki Ebu Halil,S’ka përfunduar koha e orientalizmit,Hëna e Re,BFI, prill 1993,VII/52,f.19.

6.G.C.Anawati, Traeshegimia islame ne Përendim (filozofi,apologjetike,sufizem),Hëna e Re,BFI, maj 1993, VII/54,f.16.

7.Umer Farruhi,Politizimi i misionarizmit te krishter,Hëna e Re, BFI,qershor 1993,VII/56,f.16.

8.Shejh Bin Bazi,Besimi i vërtetë, Hëna e Re,BFI,korrik 1993,VII/58,f,20;VII/59,f.20; VII/61,f.20dhe VII/62,f.20.

9.Iben Sina,Traktati mbi shpirtin,Hëna e Re,BFI,shtator 1993,VII/60,f.16;VII/61,f.16.

10.Husein Xhozo,Islami dhe muslimanët sipas një muslimani,Hëna e Re,BFI,tetor 1993,VII/63,f.20.

11.Abdulhalim Mahmud,Krishterizmi përmes botimeve shumëgjuhësore, Hëna e Re, BFI,shtator

1995,LX/107-108,f.14.