Fahrudin Ebibi

Emri dhe Mbiemri:
Faredin Ebibi

E-mail :
faredinebibi@fshi.edu.mk
ebibi.fahrudin@gmail.com

Fakulteti në të cilin është i angazhuar: Fakulteti i Shkencave Islame

Programi studimor: Studime islame

Thirrja mësimore: Docent

Lëndët të cilët i mbulon:
1. Hadith
2. Sire
3. Menhexhu-l-muhaddithin
4. Ulum el-hadith
5. Historia e së drejtës Islame

TË DHËNA PERSONALE:
Mësimdhënës dhe udhëheqës së në postin Dekan i FSHI-së.

ARSIMIMI DHE KUALIFIKIMET:

 • 2011 Doktoraturën në temën “Studimi Sociologjik i Sunnetit”, Instituti Sociologjik-Shkup, R. Maqedonisë.
 • 2003 Mr. Sci. në temën “Burimet e Buhariut dhe metodologjia e tij në kreun Dituria nga përmbledhja el-Xhamiu-s-ahih”, Fakulteti Usul ed-din, Universiteti “Ez-zejtun” –Tunis.
 • 1987-1992 i diplomuar në katedrën e Hadithit, Fakulteti Usul ed-din, Universiteti Al-Az’har, Kajro- Egjipt.
 • 1979-1984 M.M. Alaud-din, Prishtinë, R. Kosovës.

AFTËSI TË DËSHMUARA:

 • Njohuri të avancuara kompjuterike (Word, PowerPoint dhe programe të avansuara si Adobe Photoshop, Visual Bassic, Multimedia, iPhoto plus4, etj.
 • Përvojë të dëshmuar mësimdhënëse
 • Shqip (rrjedhshëm), maqedonisht, serbokroatish dhe arabisht (rrjedhshëm)

PËRVOJA PROFESIONALE :

 • Shtator – 1997, FSHI
  ligjërues, publicist, programues i programeve kompjuterike.
 • Shtator – 2006
  Ligjërues me kohë të plotë

KONFERENCA:

 • Tetor, 2007
  “Светска конференција за медурелигиски и медуцивилизациски дијалог „Придонесот на религијата и културата за мирот, заедничката почит и соживот„ , Охрид.
 • Tetor, 2010
  „Исламска цивилизација на Балканот“ , МАКУ, Скопје
 • Tetor, 2010
  Conference on„Textbooks and curricula’s of the Muslim Educational Institutions in Southeastern Europe “, Sarajevo
 • Shtator 2010
  “RUAJTJA E VLERAVE KOMBETARE- FETARE TE SHQIPTAREVE”, Shkup
 • Shtator, 2012
  Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar, Tiranë
 • Dhjetor, 2012
  Roli I KOMUNITETEVE FETARE në NDËRTIMIN E SHOQËRIVE PAQËSORE DHE MULTI-KULTURORE EUROPIANE, Shkup
 • Mars, 2016
  ” Thirrësi Islam bashkëkohor dhe perspektiva” , Shkup

TITUJT E PUBLIKUAR (autorial):

 • Fahrudin Ebibi, Ebxhedia e Kur’anit Famëlartë, Kumanovë,1996,
 • Fahrudin Ebibi, Hyrje në Shkencën e Texhvidit, Shkup, 1995,
 • Fahrudin Ebibi, Hyrje në Shkencën e Hadithit I, Shkup, 1999,ISBN 9989-792-06-2
 • Fahrudin Ebibi, Hyrje në Shkencën e Hadithit II, Shkup, 1999, ISBN9989-793-04-2
 • Fahrudin Ebibi, Buhariu, jeta dhe veprimtaria e tij, Shkup, 1996,
 • Fahrudin Ebib, Xhamia, Shkup, 2004
 • Fahrudin Ebibi, Fjalor Shkollor Shqip-Arabisht – Arabisht-Shqip, Shkup, 2005
 • Fahrudin Ebibi, Fjalor Arabisht-Shqip, Shkup, 2005, ISBN9989-869-48-0.
 • Dr. Faredin Ebibi, Fjalor Arabisht-Shqip, Shkup, 2015
 • Fahrudin Ebibi, Kurbani, Shkup, 2004
 • Fahrudin Ebibi, Terminologjia e Shkencës së Hadithit (dispensë për studentë), Shkup, 2008
 • Fahrudin Ebibi, Metodologjia e Buhariut (Dispencë për student), Shkup 2008.
 • Faredin Ebibi, Përsiatje nga Sunneti, Shkup, 2014, ISBN978-608-4733-05-8
 • Dr. Faredin Ebibi, Metodika e Buhariut në librin Dituria nga përmbledhja el-Xhamiu-s-ahih, Shkup, 2012, ISBN978-608-65014-1-9.
 • Faredin Ebibi, Monografia e fshatit Nikushtak, Shkup, 2015, ISBN978-608-4733-11-9
 • Faredin Ebibi, Terminologjia e Shkencës së Hadithit, Shkup, 2015, ISBN978-608-4733-10-2

TITUJT E PUBLIKUAR (bashkautor):

 • E Drejta Familjare në Islam, Shkup, 1996,
 • Pesë Shtyllat e Fesë Islame, Shkup, 1998.

PËRKTHYES (nga gjuha arabe):

 • Lutjet E Haxhit dhe të Umres, Shkup, 1996,
 • Suneni i Ebu Davudit, Shkup, vëll. I, ISBN 978-608-216-107-5
 • Suneni i Ebu Davudit, Shkup, vëll. II, ISBN 978-608-216-109-9
 • I Dërguari dhe Dituria, Shkup,
 • Fetvatë bashkëkohore, Shkup,

DISA NGA TITUJT E PUBLIKUAR (në revistën Hëna e Re dhe Vepra):

 • Agjërimi
 • Agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Shevval
 • Aktiviteti i suksesshëm pas mbarimit të haxhit
 • Aspekte edukative shëndetësore nga prizmi shpirtëror
 • Bazat e arsimit në Islam
 • Çlirimi i Mekës
 • Dijetarët i frikësohen Allahut
 • Doktrina e ekonomisë sipas suneteve të Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi vesel-lem]
 • Edhe ti nuk përjashtohesh
 • Edukata shëndetësor
 • Edukata shpirterore
 • Edukimi mental
 • Efekti dhe fshehtësitë e agjërimit
 • Familja në Islam
 • Gjendja e arabëve në periudhën para islame
 • Gjendja e arsimit te arabët në periudhën para islame
 • Hadithi dhe zbulimet bashkëkohore shkencore
 • Imitimi i të tjerëve
 • Institucioni fetar (Xhamia)
 • Koncepti i pastërtisë sipas Islamit 
 • Koncepti i sunnetit ndaj sëmundjeve 
 • Koncepti i sunnetit në edukimin e individit 
 • Kontaktet e para të Muhamedit [alejhis-selam] me jethribasit 
 • Kronologjia e zhvillfmit të mësimit fetar Islam në Maqedoni 
 • Kultura dhe qytetërimi Kurani mrekulli e përjetshme 
 • Logjika e sunnetit në trajtimin e fenomeneve shoqërore 
 • Mënyra e të menduarit dhe instruksionet 
 • Metoda e thirrjes në Islam 
 • Mjeksia nga prizmi Islam 
 • Morali kategori e përhershme 
 • Morali në Islam nuk ndryshon me ndryshimin e kohës 
 • Mos urreni, mos u armiqësoni 
 • Ndërtimi i vlerave shoqërore në jetën modern 
 • Në vigjilje të lindjes së Muhamedit [alejhis-selam] 
 • Nevoja e botës së qytetëruar për mesazhin Islam 
 • Pastërtia nga këndvështrimi Islam 
 • Përgjegjësia 
 • Përsiatje nga Kurani dhe Sunneti 
 • Qëndrimi i Islamit ndaj tatuazhit 
 • Rëndësia dhe vlera e agjërimit 
 • Roli dhe dobia e adhurimit në Islam 
 • Roli i gjuhes 
 • Roli i Sunnetit në zhvillimin e qytetërimit Islam në Maqedoni
 • Rregullat e mirësjelljes në xhami
 • Segmente edukative nga jeta e Muhamedit [alejhis-selam]
 • Sfidat me të cilat ballafaqohet Islami sot
 • Sfidat politike dhe fetare me të cilat ballafaqohet
 • Islami dhe myslimanët në RM
 • ShefatiShfajësimiShoqëria e arabe në periudhën paraislame
 • Shoqëria Mekase në vigjilje të lindjes së Muhamedit alejhis-selam
 • Skollimi i femrës muslimane (dituria-njohja)
 • Socializimi dhe familja
 • Sociologjia e arsimit
 • Sociologjia e edukatës
 • Studim analitik i faktorëve të mbijetesës dhe zhvillimit së Sunnetit
 • Tentimi për njollosjen e moralit të Pejgamberit alejhis-selam
 • Toleranca Fetare
 • Tradhtia, pasojat dhe shërimi nga ajo
 • Trajtimi i të rinjve nga prizmi i sunetit
 • Vështrim historic studimit të shkencës së hadithit në Maqedoni
 • Vështrim historik i medreseve në Maqedoni
 • Vështrim kronologjik rreth ngjarjes së hixhretit
 • VigjilencaViti i ri hixhri
 • Vlera e ndërtimit të xhamive
 • Vlera e shëndetit në IslamVlera e Xhamisë
 • Vlerat morale të diturisë dhe shkencës
 • Zilia anomali e shëmtuar