Abdulxhemil Bajram NESIMI

Emri dhe Mbiemri: Abdulxhemil Bajram NESIMI
e-mail :  

abdulxhemil_nesimi@hotmail.com

 

tel :  

072/ 688 011

Fakulteti në cilin është i angazhuar: Fakulteti i Shkencave Islame – Shkup Programi studimor: Tefsir
Lëndët të cilët i mbulon
  1. Hyrje në shkencën e Tefsirit
  2. Metodologjia e komentuesve të Kuranit
  3. Tefsiri analitik
  4. Tefsiri tematik

 

 

TË DHËNA PERSONALE:

Prof. Dr. Abdulxhemil Nesimi ka lindur në fsh. Forinë të Komunës së Gostivarit më 16. 10. 1970. Shkollimin Fillor e kreu në vendlindjen  kurse të mesmen e kreu në Medresen e Isa Beut në Shkup.

Në vitin akademik 1991/1992 u regjistrua në Universitetin e el Az’harit në Kajro të Egjiptit, të cilën e kreu me sukses të shkëlqyeshëm në vitin 1996.

Në vitin akademik 1996/1997 u regjistrua në studime pas-universitare në Universitetin e Imam el Euzait, Republika e Libanit në Fakultetin e Bazave të Fesë–Katedrën e Tefsirit. Pasi i mbaroi me sukses të gjitha provimet e parapara, më 15.01.2001 me sukses mbrojti punimin e magjistraturës me titull: “Xhuhud el ulema el alban fi tefsir el Kura’an fil karn el ishrin” (Kontributi i dijetarëve shqiptarë në komentin e Kur’anit gjatë shek. XX).

Pas mbarimit të studimeve themelore, prej vitit 1998 deri 2005 u punësua si asistent në Fakultetin e Shkencave Islame  – Shkup ku edhe ligjëroi lëndën e Tefsirit,  Teoria e Kur’anit, E Drejta trashëgimore & E Drejta e Vakëfit, E Drejta Penale Islame, ku në vitin akademik 2001/ 2002 do të zgjithet profesor i rregull në FSHI- në lëndën e Tefsirit.

Gjatë kësaj periudhe Prof Dr. Abdulxhemil Nesimi vazhdimisht punon edhe për ngritjen dhe avancimin  e vet shkencor. Disertacionin e vet të doktoraturës me titull Metodologjia e Muhamed Muteveli esh Sha’ravit në komentimin e Kur’anit Famëlartë” e mbrojti me sukses më 02.12.2006  në Universitetin “Imam el Euzai”, Fakulteti i Bazave të Fesë në Bejrut. Disertacioni në fjalë, është rezultat i punës hulumtuese disavjeçare, dhe pareqet një punim kërkimorë-shkencor solid të konceptuar dhe komplet të realizuar nga lëmia e përvetësimit të metodës së komentimit.

Që nga punësimi i tij e deri më sot, Prof d-r Abdulxhemil Nesimi në mënyrë të vazhdueshme kryen detyra të rëndësishme në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup, si antar i komisionit për përpilimin e Statutit të BFI-së, antar i komisionit për hartimin e PlanProgramit mësimor shkencorë në FSHI, antar i Redaksis së Revistës Shkencore të FSHI-së, antar i komisionit për promovim të FSHI, antar i komisionit për Mësim dhe Shkencë, antarë i komisionit për pregatitje e Planprogramit- Elaboratit për akredit të programit mësimor për ciklin e Dytë.

 

 

 

ARSIMIMI DHE KUALIFIKIMET:

 

 

1986- 1990  M.M. Isa beu, Shkup, Republika e Maqedonisë.

 

1992-1996   i diplomuar në Universitetin Al-Az’har, Kajro- Egjipt.    

 

1997-2001  Mr. Sci. në temën “Kontributi i dijetarëve shqiptarë në interpretimin e Kur’anit gjatë shek. XX “, Katedra e Usul ed-din, Fakulteti i Imam el Euzai- Bejrut.

 

 

2002-2006 Doktoron në temën “Metodologjia e Imam Esh-Sha’ravit në komentimin e Kur’anit Famëlartë ”, Fakulteti i Usulud-dinit, Univerziteti “Imam el Euzai”, Bejrut.

 

2009          Merr titullin Docent në fushën e Kur’anit, lënda e Tefsir-it.

 

2018          Merr titullin Inordinar në lëndën e Tefsir-it

 

 

 

 

AFTËSI  TË DËSHMUARA:

§  Njohuri kompjuterike,

§  Përvojë në mësimdhënie

§  Shqip, maqedonisht, anglisht, dhe arabisht.

 

Starti i punës

 

 

PËRVOJA PROFESIONALE :

 Ligjërues në lëndën e Tefsir-it në FSHI, që nga viti 1999.  Anëtar i Muftinisë së Gostivarit, Anëtar i Riasetit në BFIM, i deleguar i Fakultetit si anëtar i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim ndër-religjioz

Gjatë kësaj periudhe, si i punsuar në BFI  ligjërues në FSHI, ligjëroi lëndët : Tefsiri, Ulumul Kur’an,  Teoria e Kur’anit, E drejta Trashëgimore &  E Drejta Penale në Islam.

 

 

 

 

 

KONFERENCA

Ka marrë pjesë nëpër seminare, simpoziume, konfernca shkencore brenda dhe jasht vendit.

Seminar i organizuar nga BFI në vitin (1999) me temë “Institucioni i Zeqatit dhe sakatul fitrit”.

Bashkëpunimi ndër-religjioz organizuar nga MCMS, mbajtur në Strugë (2006), me temë Mеѓурелигиски дијалог„.

Konferenc shkencore mbajtur në Sarajevë (2012) me temë “Organizimi i Haxhit në Republikën e Maqedonisë”.

Simpozium shkencor mbajtur në Repubilën e Kosovës, Prishtinë, “30 vjetori i përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe”, me temë: “Institucioni i memorizimit të Kuranit tek shqiptarët e Maqedonisë”.

Tribun shkencore organizuar nga BFIM-së, “Medh’hebi Hanefi” dhe “Roli i Daiut”, si dhe  tribuna të ndryshme organizuar nga FSHI, Muftinia e Gostivarit, etj.

 

 

 

 

TITUJT E PUBLIKUAR

(autor)

 

1.      Sesion Shkencor Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Sesion shkencor, Kurani te Shqiptarët , Prishtinë, 26-27 dhjetor, 2015,ISBN 978-9951-435-96-3, “Memorizimi i Kuranit te shqiptarët e Maqedonisë në dekadat e fundit”, fq. 97- 109.

 

2.      Përmbledhje Punimesh, Revist shkencore interdiciplinare islame. ISSN 1857-9574, vol.1, viti 2016, Shkup, Republika e Maqedonisë, Professional paper 28-23-277, “Nocioni i tefsirit dhe llojet e ekzegjezës së Kur’anit”, fq. 25 – 37.

 

3.      Përmbledhje Punimesh III, Shkup, 2012, “ Zanafilla e Interpretimit shkencor dhe evolucioni i tij”, fq. 71 – 90.

 

4.      Konferenca e Nëntë Shkencore Ndërkombëtare “Roli i arsimit dhe shkencës në zhvillimin ekonomik të vendeve të rajonit” Buletini Shkencor Nr. 9 Vëllimi 1 Viti 2017, f, 200. “Definicioni dhe historiku i kamatës” Konferenca e IX-të Shkencore organizuar nga komuna e Ulqinit dhe Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim, Ulqin (Mali i Zi) më 31.03.2017.

 

5.       “Interfaith tolerance according to the Quran end Prophetic tradition” Thirteenth International Scientific Coference , The teacher of the future,  Budva, Republic of Montenegro, 25-28, 05, 2016, International Journal  KNOWLEDGE, Scientific Papers Vol.17.4, p. 1651-1658, Skopje 2017.

 

6.      International Journalos of Advanced Scientific Research and Innovation, Volume 11, no. 31, June 2017, ISSN: 219 318 11, Berlin, Germanny, “The Need for Contemporarty Interpretation of the Quran” p. 1-14.

 

7.      Roli i arsimit dhe shkencës në zhvillimin ekonomik të vendit të rajonit, Institucioni për kërkime Shkencore dhe Zhvillim – Ulqin , Mali i Zi, 30 mars, 2017, Konferenca e IX, E – ISSN 2337 -0521, ISSN 1800 – 9794, “Pasojat negative të kamatës”, fq. 200-210.

 

8.      KNOWLEDGE- International Journal Vol. 20.6, ISSN 2545-4439, ISSN 1857 – 923X, Promoted in Bansko, Republic of Bulgaria, 15-17 December, 2017, “Peaceful Coexistence with others in Islam”, p. 2727-2731.

 

9.      HIKMET,  “Вeşeri bilimlerde ilim, zaman ve samimiyetin önemi, – The Importanc of science and sincerity in liberal arts” UDK 821.512.161-1.09.01, article type 1.01 Original scientific article, 29 Maj 2017.

 

10.   Konferencë ndërkombëtare, Kingdom of Saudia Arabia King Abdulaziz Foundation, Encyclopedia of Hajj and the two holy Moscoues, “Tenzimul hajj fi Macedonia”, Sarajevë, 25-26. 06. 2012.

 

11.    “Metodologjia e Muhamed Muteveli el Sha’ravit në komentin e Kur’anit Famëlartë”, Shkup, 2012.

 

12.   “Kamatat dhe pasojat e saj negative nga këndvështrimi Kur’anor”, ISBN 978-9989-793-18-9, Shkup, 2015.

 

13.   “The Need for Contemporary Interpretation of the Qur`an” attendance at the international Journal: Journals of Advanced Scientific Research and Innovation- JOURNALOS JASRI, Volume 11, nr.31,June 2017, Journal of advanced scientific research and innovation ISSN: 219 318 11 Journal & Country Rank (H Index 13), Cross mark, Verified document, June,2017, Germany.

 

14.   Konferenc shkencore, “Medhhebi Hanefij, prioritetet dhe sfidat” Doc.Dr. Abdulxhemil Nesimi, “Nevoja e ndjekjes së një shkolle juridike”, 31 Tetor-01 Nëntor, Shkup 2015 (Certifikat).

 

15.   Izucuvanje tefsira na islamskim fakultetima i medresama u Balkanu, Fakultet Islamske nauke , Universitet u Sarajevu, “Metodologjia e lëndës së tefsirit në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup”, Doc Dr Abdulxhemil Nesimi, Susret predavaça, Podgorica, 8-9, oktobar 2016.

 

16.   Simpozium Shkencor, Bashkësia fetare Islame, Thirrësi islam bashkëkohorë dhe prespektiva, Doc.Dr. Abdulxhemil Nesimi “Kualifikimi i avokuesve  obligim për thirrës në rrugë të Zotit” 26 Mars, 2016, Shkup (Certifikat).

 

17.   Simpozium Shkencor “Uniteti në Kur’anin Famëlartë”, organizator BFI, Shkup, 07 Korrik 2015.

 

18.   Simpozium Shkencor, Thirrësi islam bashkëkohorë dhe prespektiva, Doc.Dr. Abdulxhemil Nesimi “Kualifikimi i avokuesve  obligim për thirrës në rrugë të Zotit” 26 Mars, 2016, Shkup (Certifikat)

 

19.   Konferenc shkencore “Medreset shqiptare në kohën e sotme, kurikulat dhe tekstet shkencore, “Mbi ligjerimin fetar në gjuhën shqipe”, Ohër, 6-7 nëntor 2017.

 

20.   Konferenc shkencore, Medhhebi hanefij, prioritet dhe sfidat, “Nevoja e ndjekjes së një shkolle juridike” 31 Tetor – 01 Nëntor, 2015, Shkup (Certifikat)

 

21.   Tribun Shkencore “Familja , celul e shoqërisë” Gostivar, 23 Korrik, 2016.

 

22.   Tribun shkencore “Lindja e shpëtimtarit të njerëzimit, Muhamedit (a.s)”, me referat, Zvicër, 03 Dhjetor, 2017. (Certifikat)

 

23.   Tribun shkencore “Shembëlltyra e profetit Muhamed për mbarë njerëzimin”  Bashkësia Islame el Hidaje, st Gallenit, Zvicër, Dhjetor, 02.12. 2017.  (Certifikat)

 

24.   Konferenc shkencore “Medreset shqiptare në kohën e sotme, kurikulat dhe tekstet shkencore, “Mbi ligjeriin fetar në gjuhën shqipe”, Ohër, 6-7 nëntor 2017.

 

25.   “Roli i Sunnetit në interpretimin e Kuranit Famëlartë (I)” Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXVIII, nr. 283,  Prill, 2015, fq. 23-26.

 

26.   “Roli i Sunnetit në interpretimin e Kuranit Famëlartë (II)” Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXVIII, nr. 284, Maj 2015, fq. 43-46.

 

27.   “Variacioni i bashkpunimit të Muhamedit (a.s) me jomyslimanët” Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXVIII, nr. 291, Dhjetor, 2017, fq. 36-40.

 

28.   “Kur’ani i përgjigjet të gjitha nevojave shpirtërore dhe mendore të njerëzimit” Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXIX, nr. 294, Mars, 2016, fq. 12-15.

 

29.   “Agjërimi i Ramazanit, vlera dhe rregullat e tij”, Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXIX, nr. 296,  Maj, 2016, fq. 15-16.

 

30.   “Institucioni i hifzit të Kur’anit Famëlartë” Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXX, nr. 306, Dhjetor, 2016, fq. 30-33.

 

31.   “Mirësit e muajit të bekuar të Ramazanit”, Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXX, nr. 308,  Maj, 2017, fq. 18-22.

 

32.   “Fetë dhe kamata” Hëna e Re, Revist kulturore informative Islame, Viti XXX, nr. 308, Maj, 2017, fq. 40-43.

 

Recensime (parathënie/pasthënie)

 

  • Për vajzat para se të pendohen dhe të humbin,  Shkup, 2003.
  • Alkooli dhe marihuana drejt kokainës, heroinës dhe prostitucionit, Gostivar 2006.
  • Zëri i shpirtit mrekulli e Zotit , Gostivar, 2008.
  • Orientalizmi dhe orientalistët, Shkup, 2009